Skip to main content

1.   ALGEMENE VOORWAARDEN TAI LOI SOUND & SILENCE

2.   BEGRIPPEN

2.1.  Tai Loi Sound & Silence: Tai Loi Sound & Silence, vanaf hier verkort als Tai Loi, is gevestigd aan Gein-Noord 78, 1391 HX te Abcoude en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 28115692.

2.2.  Algemene Voorwaarden: deze door Tai Loi gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van Tai Loi: www.tailoi.nl

2.3.  Deelnemer: degene die een Workshop volgt of wenst te volgen bij Tai Loi.

2.4.  Website: website van Tai Loi www.tailoi.nl.

2.5.  Workshop: een door Tai Loi georganiseerd evenement, zoals een yogales, een concert, een klankconcert, een meditatie of een andere activiteit, of een combinatie hiervan.

2.6.  Workshop-gever: diegene die de Workshop geeft. Dit kan een Tai Loi medewerker zijn of een externe.

3.   TOEPASSELIJKHEID

3.1.  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan iedere Workshop gegeven door of bij Tai Loi, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord. Door deelname aan een Workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.2.  Tai Loi kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Tai Loi zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per nieuwsbrief aankondigen.

3.3.  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door zowel Deelnemer als Tai Loi.

4.   INSCHRIJVING EN BETALING

4.1.  Een Deelnemer kan zich via email inschrijven voor een Workshop, via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

4.2.  Een Workshop van Tai Loi dient voorafgaand aan de te volgen Workshop te zijn betaald, binnen de termijn als door Tai Loi aangegeven. Betaling kan geschieden per overschrijving naar de door Tai Loi aangegeven bankrekening, of contant indien dit vooraf door Deelnemer met Tai Loi is overeengekomen.

4.3.  Een Deelnemer is gegarandeerd van een plek als zij/hij heeft betaald binnen de aangegeven betaaltermijn en nadat de betaling is ontvangen door Tai Loi.

4.4.  Tai Loi behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling deelname van de Deelnemer aan de Workshop te weigeren.

4.5.  Voor aanvang van de Workshop dient de Deelnemer zich te melden bij de een medewerker van Tai Loi die de inschrijving en betaling voor de betreffende Workshop zal controleren.

4.6.  Tai Loi behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website vermeld.

4.7. Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.8. Vanaf 1 januari 2020 is Tai Loi niet BTW plichtig. Het gehanteerde BTW percentage is 0%.

5.   ANNULERING DEELNAME WORKSHOP

5.1.  Tot 2 weken voor de geplande Workshop kan de Deelnemer kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Deelnemer krijgt dan het betaalde bedrag voor de Workshop 100% retour.

5.2.  Indien de Deelnemer haar/zijn inschrijving tussen 2 weken en 48 uur voor de geplande Workshop annuleert, krijgt zij/hij 50% van de Workshop-prijs retour.

5.3.  Indien de Deelnemer haar/zijn inschrijving binnen 48 uur voor de geplande Workshop annuleert, wordt de betaalde Workshop-prijs niet terugbetaald. De Deelnemer heeft het recht de reservering voor de Workshop aan iemand anders over te dragen; dit kan door de gegevens van deze persoon aan Tai Loi te emailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

5.4.  Tai Loi behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de geplande Workshop te annuleren.

5.5.  Tai Loi behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de locatie van de geplande Workshop te wijzigen.

5.6.  Indien de Workshop door Tai Loi geannuleerd wordt, of de locatie wordt gewijzigd, ontvangt de Deelnemer de betaalde Workshop-prijs volledig terug.

6.   AGENDA

6.1.  De actuele Workshop-agenda staat op de Website. Tai Loi is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de agenda op de Website, in de nieuwsbrief of in andere communicatie.

6.2.  Tai Loi behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, dan wel te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voor zover mogelijk vooraf aangekondigd door middel van email, dan wel via de nieuwsbrief.

7.   HUISREGELS

7.1.  Alle Deelnemers dienen de huisregels van Tai Loi in acht te nemen:

 • Tai Loi beschikt over een eigen parkeerterrein met eigen opgang. Er zijn hier een voldoende plekken beschikbaar. Deelnemers dienen hun auto, fiets of ander vervoermiddel te parkeren op een wijze waardoor andere bezoekers geen last hebben of schade ondervinden. Tai Loi verzoekt Deelnemers om netjes te parkeren zodat iedereen een plek heeft.

 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van Tai Loi.

 • Kom hygiënisch naar de Studio. Draag schone kleren, waarin je gemakkelijk kunt bewegen en/of comfortabel kunt liggen.

 • Schoenen worden bij de ingang uitgetrokken. In de studio zijn schoenen niet gewenst.

 • Tai Loi stelt yogamatten en/of kussens ter beschikking voor gebruik tijdens de Workshop. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft.

 • Deelnemers worden verzocht voor, tijdens en na de Workshop zachtjes of niet te praten en de instructies van Tai Loi medewerkers en eventuele externe Workshop-gevers op te volgen.

7.2.  Tai Loi behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in dit artikel, na een waarschuwing niet naleven de toegang tot Tai Loi te ontzeggen en deelname aan een Workshop van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder restitutie van de betaalde toegangsprijs.

8.   Gebruik materialen (werkboek, video’s en mails)

8.1.  Op door Tai Loi ontwikkelde materialen (teksten, handouts, instructies, werkboeken, video’s) is auteursrecht van toepassing. Tijdens en na de workshop mag de deelnemer deze materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Tai  Loi hiervoor expliciet schriftelijk toestemming heeft gegeven.

8.2.  Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Tai Loi hier expliciet schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

9.   AANSPRAKELIJKHEID

9.1.  Het volgen van Workshops, het parkeren van auto’s, fietsen en andere vervoersmiddelen en het achter laten van spullen bij Tai Loi, geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Tai Loi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende hiermee.

9.2.  Tai Loi zorgt voor Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans lichamelijk en/of geestelijk letsel op te lopen tijdens een Workshop. Door deelname aan een Workshop bij Tai Loi aanvaardt de Deelnemer dit risico op lichamelijk en/of geestelijk letsel. Tai Loi biedt de volgende richtlijnen om het risico op letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts of therapeut voordat je met een Workshop begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk of geestelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende Workshop-gever vóór aanvang van de Workshop.

 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

 • Luister goed naar de instructies van de betreffende Workshop-gever en volg deze op.

 • Voer oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.

 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

 • Informeer bij de Workshop-gever wanneer je een oefening niet begrijpt.

10.        PERSOONSGEGEVENS

10.1.        Tai Loi verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie en voor informatiedoeleinden. Tai Loi gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in acht.

10.2.        Tai Loi gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Tai Loi, eventuele wijzigingen in de agenda en eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Tai Loi, kan dat worden medegedeeld via e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door afmelden van de nieuwsbrief via een link onderaan de nieuwsbrief.

10.3.        Indien door de Deelnemer wordt afgezien van het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, waaronder het e-mailadres van de Deelnemer, is het voor de Deelnemer niet mogelijk om van alle online diensten en producten van Tai Loi gebruik te maken.

10.4.        Tai Loi verstrekt de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Deelnemer aan derden.

11.        KLACHTENPROCEDURE

11.1.        Klachten aangaande de diensten en producten van Tai Loi kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:

Tai Loi Sound & Silence

t.a.v. Maarten Schurink

Gein-Noord 78

1391 HX Abcoude

of per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

11.2.        Tai Loi bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener.

11.3.        Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.

11.4.        De Deelnemer dient Tai Loi in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

12.        TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING

12.1.        Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2.        De taalvoering bij Tai Loi is Nederlands.

12.3.        Bij eventuele geschillen zullen Deelnemer en Tai Loi altijd eerst hun best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil aan een mediator of rechter wordt voorgelegd.

12.4.        Indien Deelnemer en Tai Loi er onderling niet uitkomen, zullen ze eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, het volgen van Workshops of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Tai Loi in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.


Webdesign Totoweb